هایکو چیست؟

 
از بنفشه ها
یکی را در نظر گرفتم
آغازین روز سال

خسرو سلیمانی

خاک باغچه
نرم بر می آید بیلچه
چه شادی آور است

خسرو سلیمانی

پارس سگ
فرو می ریزد
شکوفه ی هلو

خسرو سلیمانی

خوب خیس می خورد
جاروی حصیری
همه ی سال پیش روست

خسرو سلیمانی

 
 
گرما عمق یافته
نظر
به یکی باد زن

خسرو سلیمانی

دیگر باز نگرد
این بازی نیست
حشره

خسرو سلیمانی

خُنکا
نمایان
در ردیف کاج

خسرو سلیمانی

مانداب
خُنکی
از پرتاب سنگ

خسرو سلیمانی

 
 
غوطه ور
در چشمه ی آب گرم
زائران معبد

خسرو سلیمانی

بازی و شوخی
با فرزندم
همه ی کار امروز

خسرو سلیمانی

سراسرِ پنجره را طی کرد
ماه پاییزی
پیش از خُفتن ام

خسرو سلیمانی

بالا آمدنِ ماه
صاحب سگ
غرقِ گُفتن

خسرو سلیمانی

 
 
بس کوچک شده
جاروی حصیری
اکنون به خوبی پیداست

خسرو سلیمانی

خواب درخت عمیق
باد اسفند
پی در پی

خسرو سلیمانی

کولاک
آسمانی پایین دره
چند فانوس

خسرو سلیمانی

پیش از تَرک خانه
مُشتی دانه
برای گنجشکان

خسرو سلیمانی