پاسخ ها
آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حفاظت شده: دفتر اول
بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

 1. چشم به راه
 2. موقتاً
 3. احتمالاً
 4. می بینمت
 5. نخند
 6. جلو خودت را بگیر
 7. سرت به سنگ می خورد
 8. توصیه کسی نیست
 9. بخوای می تونی
 10. سنگ مفت کلاغ مفت
 11. ببین
 12. خودت را عقب نکش
 13. رو به راه
 14. پا پیش بگذار
 15. نترس
 16. رفیق
 17. عاقبتی نداره
 18. خودت می دونی
 19. باز هم
 20. رو را برم
 21. هر چند
 22. با کی
 23. چرا
 24. به همین منوال
 25. دیوار حاشا بلند است
 26. چرا که نه
 27. نظرت چیست
 28. ممکن است
 29. حتما
 30. باورت می شود
 31. آفتاب لب بوم
 32. خوش رقصی نکن
 33. آفتاب غروب
 34. سرصبر
 35. با عجله
 36. طمانینه
 37. مطایبه
 38. کماکان
 39. باعث و بانی
 40. کم و کسر
 41. صحت و سقم
 42. کم و زیاد
 43. بیش و کم
 44. کم کم
 45. یواش یواش
 46. به سرعت
 47. یواش
 48. پا پیش بگذار
 49. جان
 50. جانم
 51. عزیزم
 52. البته
 53. نگران نباش
 54. باش
 55. مفت خور
 56. کسی به کسی نیست
 57. بزن و برو
 58. کوچه به کوچه
 59. هر چند
 60. کما فی سابق
 61. کاش
 62. دیوانه
 63. دلی داری
 64. مهم نیست
 65. بی جنبه
 66. خواهشا
 67. معذرت
 68. اِ
 69. خودتی
 70. باشه
 71. بهش میگم
 72. نخوردی هم نخوردی
 73. صبر کن با هم بریم
 74. دستی دستی
 75. پیش بشیبن
 76. وای
 77. هان
 78. عجب
 79. کی
 80. کجا
 81. خواهش
 82. خبر
 83. بله
 84. حتما
 85. اصلا
 86. بگو
 87. می شنوم
 88. گوشت با من است
 89. سرت را بلند کن
 90. حرفت را بزن
 91. تند نرو
 92. نخوری میخورن
 93. بچه شدی
 94. بهش میگم
 95. کی بود
 96. با کی
 97. کی
 98. خودت میدونی
 99. خود خواه
 100. دستِ بزن
 101. بزن
 102. بخور
 103. نخور
 104. چرا این جور
 105. برای کی
 106. امکانش هست
 107. خواهی نخواهی
 108. بگی نگی
 109. رفته نه رفته
 110. اومده نیومده
 111. بهش نیومده
 112. ای بابا
 113. جانمی
 114. توصیه خودشه
 115. ازش بر میاد
 116. بش نمیاد
 117. روسیاهم
 118. تازگیا
 119. سرت توی کار خودت باشه
 120. فکرش را نکن
 121. دلی داری
 122. بت نمیاد
 123. مطمینی
 124. بهش گفتی
 125. می خوای بگی
 126. دیدن داره
 127. یه نگاه
 128. یه دفعه
 129. یه بوس
 130. یواش
 131. تمنا دارم
 132. خودت بهتر میدونی
 133. خودتی
 134. دستت درد نکنه
 135. سرت درت نکنه
 136. زحمت کشیدی
 137. زحمت دادیم
 138. ناراحت نباش
 139. کمش گذاشت
 140. کمت میزارم
 141. می بینیم
 142. بشین سر جات
 143. دستت رو بکش
 144. پا پیش بگذار
 145. پات رو بیرون بکش
 146. خودت بگو
 147. می بینی
 148. چشمت رو باز کن
 149. کورکورانه
 150. پلک نزن
 151. جگر
 152. جگرت را برم
 153. عقل نداری
 154. چوب توی سرت خورده
 155. خودت خواستی
 156. اگه چی
 157. اگر مگر نکن
 158. دستی دستی
 159. خورده خورده
 160. کاری نداشته باش
 161. خونه زاده
 162. مهمون داریم
 163. بگو نیست
 164. رفته
 165. نیومده
 166. ازش بپرس
 167. از خودش بپرس
 168. کاش میشد
 169. من که حرفی ندارم
 170. قبول می کند
 171. سعی تو بکن
 172. بزن و برو
 173. کوچه علی چپ
 174. هان
 175. از این به بعد
 176. اشتباه کردی
 177. می بینیم
 178. دلت میاد
 179. شل کن سفت کن
 180. از سرش میفته
 181. نتیجه شو میبینی
 182. دلگیر نشو
 183. باش بساز
 184. بهش بگو
 185. زدی تو خال
 186. تیری تو تاریکی
 187. یک سنگ و دو نشون
 188. بزن و بگیر
 189. دست پیش و گرفته
 190. کوتاه نیا
 191. پاپس نکش
 192. گام به گام
 193. قطره قطره
 194. چه جور
 195. از چه راه
 196. گنج پیدا کردی
 197. دست گیرت شد
 198. این هم یه راهه
 199. به سرت میاد
 200. خودت کس و کار داری
 201. از هر دست بدی از همون میگیری
 202. حواست کجاست
 203. دنبال چی
 204. چی را دنبال می کنی
 205. منظورت چیه
 206. می خوای به چی برسی
 207. نگفتم
 208. با خودت
 209. کلاهت را قاضی کن
 210. زجرش نده
 211. بگذار کارش را بکند
 212. بالا بگیر
 213. برو جلو
 214. وایسا با هم بریم
 215. دیدار به قیامت
 216. دیدی چی شد
 217. هی بگو نه
 218. بازم بگو نه
 219. بزن بریم
 220. جگرم خنک شد
 221. ششم حال اومد
 222. دلم خنک شد
 223. خنگ نشو
 224. چوبش رو میخوری
 225. میتونی بمونی
 226. کار نشد نداره
 227. هرگز
 228. دامنت را میگیره
 229. توی خونه است
 230. همین جا بود
 231. باش رفت
 232. میادش
 233. ابدا
 234. خواهش میکنم
 235. چشم حتما
 236. خدا نگهدار
 237. شب خوش
 238. روز بخیر
 239. عصر بخیر
 240. دیگه نه
 241. یه لحظه صبر نمی کنم
 242. خودش خواست
 243. سرش به سنگ می خوره
 244. دلم نیومده
 245. آس و پاسه
 246. خواهرش بود
 247. خودش بود
 248. باور کن
 249. باور نمی کنی
 250. ای ای
 251. خواهیم دید
 252. بهش گفتم
 253. میشه بشه
 254. ناکس
 255. لوطی
 256. درجمع
 257. جمعا
 258. تیز و بز
 259. دست خالی
 260. تند تند
 261. چپ و راست
 262. نونوار
 263. نوکیسه
 264. گاو نه من شیر
 265. آرتیست
 266. بازی در نیار
 267. بگذار بره
 268. جلوش را نگیر
 269. خودت را عقب نکش
 270. معمولا
 271. اینجا نه
 272. هرکجا بشه
 273. برام اهمیت نداره
 274. خودش میدونه
 275. اگه برگرده
 276. باز میبینمت
 277. می بینمت
 278. بیا بریم
 279. منتظر باش
 280. گمان نکنم
 281. لطف میکنی
 282. پخشی پیدا کردی
 283. دستش به دهنش می رسه
 284. نه خیر
 285. از کی شنیدی
 286. امکانش هست
 287. ممکنه
 288. باشه
 289. غیر ممکنه
 290. نذاشتی
 291. ول داد رفت
 292. صبر نکرد
 293. همش همین را میگه
 294. با خودش
 295. انگار نه انگار
 296. خام نشو
 297. بی غیرت
 298. عجبا
 299. شب درازه
 300. مزه نکرد
 301. سر به سرش نگذار
 302. مگه چه کار کرده
 303. رو داره
 304. نه ابدا
 305. سعی تو بکن
 306. حالابیا
 307. ببینم چی میشه
 308. ماهه
 309. چقدر سرده
 310. چقدر گرمه
 311. به خودت فرصت بده
 312. سر توی جونش کرده
 313. نوغوز می خونه
 314. کرکری میخونه
 315. شبیه
 316. صبح زود
 317. کارش دارم
 318. چی کارش داری
 319. باهم بودیم
 320. تونرفتی
 321. با کیا
 322. همیشه
 323. شوخی نکن
 324. این را نگو
 325. صبر کن ببین چی میشه
 326. دلت درد میکرد
 327. سرت درد میکنه
 328. دلت درد میکنه
 329. صبر میکردی
 330. از رو نمیره
 331. چه پرویی
 332. کم روئه
 333. اون روش را ندیدی
 334. اون رو سگی
 335. راست بگو
 336. دروغ نگو
 337. از تو میشنوم
 338. کی گفته
 339. از کی تا حالا
 340. چه زرنگ
 341. بی کس و کار
 342. چه حرفها می زنی
 343. با کی میره
 344. دلش بخواد
 345. از خداشه
 346. براش گذاشتی
 347. ماک نداره
 348. براش دلسوزوندم
 349. دیگه
 350. مسئله ای نیست
 351. زیر آبش را زد
 352. به خاک سیاهش نشوند
 353. از زمین بلندش کرد
 354. دستش را گرفت
 355. می خواستش
 356. اینطور فکر میکنی
 357. اینطور نیست
 358. دیدی
 359. خودش بود
 360. چرا بهش نگفتی
 361. سر فرصت
 362. این راهش نیست
 363. سر به بیابون گذاشت
 364. توی گوشش نرفت
 365. گوشش بدهکار نبود
 366. آش خاله است
 367. آه نداره با ناله سودا کنه
 368. برمیگرده
 369. اسرارش نکن
 370. بزار پای خودش
 371. دستم را نمی گیری هل ام نده
 372. خنده داره
 373. یه روز
 374. دیواراز من کوتاه تر
 375. دلخور نشو
 376. ارزشش را داشت
 377. ارزشش را داره
 378. پاشو
 379. بشین ببین
 380. ناز شصت داره
 381. دستش درد نکنه
 382. پاش رفت
 383. دیگه بر نمی گرده
 384. همین را می خواست
 385. پاش رفت رو بیل
 386. کار خودش را کرد
 387. زهر خودش را پاشید
 388. فایده ای هم نداشت
 389. نون نمی کرد
 390. خودت میبینی
 391. جلو چشمته
 392. رنگ عوض کرده
 393. جاش رو باز کرد
 394. دور دستش نبود
 395. شناگر ماهریه
 396. به سرت نیومده
 397. هیس
 398. صدات در نیاد
 399. میذارم روی سرم
 400. به خودش مربوطه
 401. من بش گفتم
 402. اصلا ابدا
 403. روزش میرسه
 404. نگران نباش
 405. این نیز بگذرد
 406. چشمم کور
 407. پا پیش نگذاشت
 408. حاجی حاجی مکه
 409. قربون خدا برم
 410. خدا جای حق نشسته
 411. دل نگرانی
 412. بی همت
 413. ام الخباث
 414. روسیام
 415. رنگ به روش نبود
 416. انتظار نداشته باش
 417. صاف بشین
 418. قرار نبود
 419. از این طرف
 420. دست چپ
 421. مستقیم
 422. این را نگو
 423. باش نرو
 424. نگو نگفتی
 425. آب خوردنه
 426. سخته
 427. چرا نتونم
 428. دیگه صبر نمی کنم
 429. بش میگم
 430. تو اینجا من هم اینجا
 431. این خط این نشون
 432. بازی در نیار
 433. بشین سر جات
 434. عقلت کجاست
 435. عقلت کجا رفته
 436. این ام همونه
 437. مرغ از قفس پرید
 438. ببین با کی میپری
 439. کس بی کسا
 440. ای جوون
 441. بارون میاد
 442. چه بادی
 443. دیگه این حرف را نزن
 444. گریه نکن
 445. خاکش به سره
 446. فاتحه اش خوندس
 447. آه
 448. مفته
 449. یادش نمی افتی
 450. سنگ روش گذاشتم
 451. دلم گرفته
 452. دست روی دست نذار
 453. یکی به دو نکن
 454. نوکرتم
 455. ای به روی چشم
 456. خوش باشی
 457. عالیه
 458. هرچه بپرسی
 459. سرراسته
 460. اگه بخوای
 461. دست بردار
 462. فیلم در نیار
 463. کی گفته
 464. رو به رو کن
 465. هر روز همین وضعه
 466. خوش به حالت
 467. وقت کردی
 468. این راهش نیست
 469. با احترام بیا با احترام برو
 470. آسه بیا آسه برو
 471. جای تعجبه
 472. خواهش نکن
 473. رو نینداز
 474. جلوش رو بگیر
 475. بشونش سر جاش
 476. همینه
 477. تا تو باشی
 478. نکنه بگی نه
 479. ای دل غافل
 480. بازم به تو
 481. سر بزن
 482. عزیزی
 483. عزیزم
 484. برو بیا
 485. این جور آن جور نکن
 486. این رنگ
 487. یواشکی
 488. بزن به چاک
 489. چشم
 490. خفه
 491. نخوردی هم نخوردی
 492. سرش به سنگ خورده
 493. عاشق شده
 494. دلش شکسته
 495. راه برگشت نداره
 496. پام شکسته بود
 497. وبال گردنم شده
 498. چه کارش کنم
 499. چقدر دنبال خودم بکشم اش
 500. راهش را پیدا میکنه
 501. زرنگه
 502. تیزه
 503. باهوشه
 504. راهش را باز میکنه
 505. خودش را جا کرده
 506. تو دل برو نیست
 507. زبون چرب و نرمی داره
 508. صداش محشره
 509. تیپ داره
 510. غمی نداره
 511. کم و کسری نداره
 512. خدا براش خواسته
 513. لگد به بختش زد
 514. لگد به بختت نزن
 515. این جور نکن
 516. برگرد بریم
 517. بازم نشد
 518. نگاهش کن
 519. چند سال شده
 520. روزا مثل باد میگذره
 521. وقتش نشده
 522. هرشب هرشب
 523. یکی روز در میان
 524. یک پله دو پله
 525. نردبان ترقی
 526. دل گرمه
 527. تف سر بالاست
 528. حرفت نسنجیده است
 529. نکته سنجی
 530. روزش نشده
 531. هر وقت تو بگی
 532. سر سنگین شدی
 533. پا نمیده
 534. هیچ وقت
 535. میتونی
 536. هر چه گفتم
 537. چه بلایی سرش اومد
 538. ساکتی
 539. مهمون کی
 540. جل الخالق
 541. سرت توی کارت خودت باشه
 542. راهت را برو
 543. جای پات را محکم کن
 544. ببین چی میگی
 545. کو گوش شنوا
 546. مسته
 547. تا کی سر به هوا
 548. سر به زیره
 549. آب زیر کاه است
 550. آزار تیزار داره
 551. روی انگشتش
 552. روحم خبر نداره
 553. چرا باور نکنی
 554. مگه چی شده
 555. از کی تا حالا
 556. امکان هر چیزی هست
 557. اره جون شکمت
 558. باشه بهش میگم
 559. نخوردی هم نخوردی
 560. زیربار نمیره
 561. حرف حساب
 562. خر همالی
 563. مشتی
 564. آقا زرنگه
 565. دیر اومدی زود میخوای بری
 566. هواست جمع
 567. دیگه این طرفا پیدات نشه
 568. مگه دیگه نمیبینیش
 569. یاحالا یا هیچ وقت
 570. یه روز خوش نداشته
 571. خواب سنگین
 572. بازم به تو
 573. رفیق شفیق
 574. ناز شصت داره
 575. دل کوچیکه
 576. دل گنده است
 577. با اون حرف نزن
 578. وقتت را تلف می کنی
 579. هیچی نگو
 580. بگذار پای من
 581. بگو اون گفته
 582. جوابش نده
 583. هیچ م معلوم نیست
 584. بازار داغی می کنه
 585. هرکاری بتونم
 586. تو این جور میگی
 587. اون نگفته
 588. مطمینم غلطه
 589. شک نکن
 590. چرا اینطور
 591. مگه چی شده
 592. به وقتش می فهمی
 593. سرت به سنگ نخورده
 594. اولش را دیدی
 595. با مردم مثل مردم
 596. توی خونه سگه
 597. این جور نبینش
 598. گرفتارش میشی
 599. قیافه میگیره
 600. آدمش می کنم
 601. سگ کی باشه
 602. اولشه
 603. یه بار دیگه
 604. نوبرشو آورده
 605. زکی
 606. براش گذاشتن
 607. خوش اومدی
 608. بفرمایید
 609. هری
 610. خره
 611. با توام
 612. روی خوش نشون نده
 613. اون روی سگی
 614. تمام وقت
 615. توی خونه
 616. سر کار
 617. توی دردسر
 618. باکی میپره
 619. تک و تنها
 620. موفق میشی
 621. بهش بگو
 622. تقصیر خودته
 623. نباید بهش میگفتی
 624. آدم حسابش کردم
 625. سگ کی باشه
 626. قورتش میده
 627. آب خوردنه
 628. تعارف نکن
 629. خجالتیه
 630. بازم پیداش شد
 631. از رو نمی ره
 632. این دیگه کیه
 633. چه آدمایی پیدا میشه
 634. جای خود داره
 635. شما بفرمایید
 636. بزن به چاک
 637. دستور نده
 638. خواهش نکن
 639. عجب روزگاریه
 640. رو که نیست
 641. جا افتاده
 642. شیر فهم شده
 643. خنده داره
 644. وقت گریه ام میرسه
 645. حالا اسب بتازون
 646. هر سربالایی سه سرازیری داره
 647. دلت میاد
 648. حلال تر از شیر مادره
 649. شیرین تر از عسله
 650. زور نزن
 651. بی خود زور نزن
 652. لج بازی نکن
 653. بل نگیر
 654. زور نگو
 655. بی میلم
 656. خسته ام
 657. دلم را زده
 658. واسه چی
 659. هرچه از دهنش در میاد
 660. بزار برو
 661. برنگرد
 662. به چی دل بستی
 663. توکه مشکل نداری
 664. اگه جای تو بودم
 665. با خودم بودم
 666. هرچند وقت یکبار
 667. چی چیزایی آدم میشنوه
 668. نمردیم و این روزها را هم دیدیم
 669. دست به سرش کن
 670. نه اصلا
 671. کی گفته
 672. کی راهش داده
 673. ردش کن بره
 674. به سرم زد
 675. سرم درد میکنه
 676. بی کار بودی
 677. حوصله داری
 678. هرچه زودتر بهتر
 679. ناز کش داره
 680. غم باد گرفتم
 681. تا دیر نشده
 682. عمر میگذره
 683. دستم خالیه
 684. کاری ازم بر نمیاد
 685. بی کاری
 686. تو همین را بگو
 687. وقت کردی
 688. وقت میکنی
 689. از من که بر نمیاد
 690. اینا چه جور آدمایی اند
 691. به سازش برقص
 692. گوش شیطون کر
 693. هنوز نرسیده
 694. توی راهه
 695. براش میگم
 696. بهش نگو
 697. ایول داره
 698. هرجور فکر کنی
 699. نه نه
 700. چرا
 701. به خودت مربوطه
 702. یک سر و هزار سودا
 703. عاشقتم
 704. دیدی چی شد
 705. این همون بود
 706. خودشه
 707. راه چاره ای نداشتم از اول همین جور بود
 708. خر شدم
 709. به همه گفته
 710. آبرو شو خریدم
 711. آبرو نداره
 712. کی تا حالا
 713. این حرف را نزن
 714. بهش خوبی کن
 715. بچه پیشمه
 716. تازه به دوران رسیده است
 717. هر سری یه فکری داره
 718. امسال نه سال دیگه
 719. چه فرقی میکنه
 720. صدبار گفتم
 721. به خرجش نمیره
 722. خرج بر میداره
 723. ماچی نیست
 724. چی خیال کردی
 725. احسن
 726. حالا میفهمم
 727. درستش می کنم
 728. برو بابا
 729. خاک به سر
 730. حالا چی میشد
 731. نکنه بره بگه
 732. کار از دستش بر نمیاد
 733. وای از دست تو
 734. بی کس که نیستم
 735. اولش سخته
 736. شدنیه
 737. نشدنیه
 738. بی کار نمی مونه
 739. دلش بخواد
 740. از سرشم زیاده
 741. امان از دست تو
 742. بهش بگو
 743. اسباشا تازوند
 744. روز خوشی بشه
 745. کجاشا دیدی
 746. دست و پات و جمع کن
 747. خودت را قاطی نکن
 748. نق نزن
 749. به جایی نمیرسه
 750. خیال کرده
 751. از ما بهترون
 752. باکی
 753. کجا
 754. باور نمیکنم
 755. اگه سر بسه
 756. منظوری نداشتم
 757. شوخی کردم
 758. جدی نگیر
 759. تحمل داشته باش
 760. هر وقت وقت کنی
 761. دست به کمر زده
 762. دولا راست میشه
 763. زبان بسته
 764. روزه سکوت گرفته
 765. ای دل غافل
 766. راه باز جاده دراز
 767. خودش بر میگرده
 768. منتش را نکش
 769. تا چی بشه
 770. وقتش نشده
 771. هرروز که بگی
 772. این هم یه حرفه
 773. دم دسته
 774. دهن پر کنه
 775. ناز داره
 776. نازش خریدار داره
 777. احمق نشو
 778. سر به سرش نگذار
 779. باش برو
 780. تنهاش نگذار
 781. ببین چه کار میکنه
 782. هرجایی بشه
 783. با هر کسی
 784. ناکس
 785. ای داد بی داد
 786. دیدی چی شد
 787. چشمت را خود کن
 788. سازگاری کن
 789. پاشو برو اضافه
 790. جنگ جهاد نکن
 791. لب تر کن
 792. پشت چشم نشون داد
 793. هواس جمعه
 794. پشت گوش ننداز
 795. جلوش کم نیار
 796. بارش کن
 797. دوباره پیداش شده
 798. آدم بشو نیست
 799. گیر میفتی
 800. بهش خوبی کن
 801. بگو بره پی کارش
 802. اون روی من رو ندیده
 803. خدا براش خوب خواسته
 804. حالا دور دور شماست
 805. از بس زدی تو سرش
 806. کارش بالا گرفته
 807. بالای چشمش ابرو
 808. این هم یه جورشه
 809. به خدا
 810. از ته دل
 811. از سرسرسیری
 812. نوک زبونمه
 813. زخم زبون نزن
 814. ختم کلام
 815. مخلصیم
 816. غیرت کن
 817. جواهریه
 818. رو که نیست
 819. سنگ پاست
 820. باری به هر جهت
 821. از هر طرف باد می ده
 822. دلش رو سوزوند
 823. پاش ایستاد
 824. کم وقت نیست
 825. یه عمره
 826. به زبون آسونه
 827. تن بده نداره
 828. شریک مال مردمه
 829. خوشی زده زیر دلش
 830. دلش بخواد
 831. دوتا توله پس انداخته
 832. خار شد
 833. این در اون در زد
 834. چند بار زمین خورد
 835. خم به ابرو نیاورد
 836. زن داری
 837. شوهر داری
 838. بچه ها
 839. شوهرم
 840. داداشمه
 841. با همون
 842. کی را میگی
 843. از کی تا حالا
 844. کی خبرشدی
 845. دستش را خوندم
 846. باید هم اینطور باشه
 847. از کار زمونه
 848. ببینم چی میشه
 849. چی پیش میاد
 850. بخت یارشه
 851. با آفتاب سرمایه دارها
 852. یه روز
 853. یه شب
 854. همین امسال
 855. تکلیفم با خودم روشن نیست
 856. کچلم کردی
 857. دم به دمش نده
 858. دلم را بر زدی
 859. دلم آشوبه
 860. نمی دونم چی شده
 861. به کسی مربوط نیست
 862. میای بیا نمیای نیا
 863. پاسوزش شدم
 864. توقع نداشته باش
 865. براش هر کاری بگی کردم
 866. نمک نشناسه
 867. دستم نمک نداره
 868. خود شیرینه
 869. براش فرقی نداره
 870. تصمیمش رو گرفته
 871. عذابم میده
 872. راحتم بذار
 873. هرچیزی یه ارزشی داره
 874. قرار داد داریم
 875. مگه شدنیه
 876. انتظارش را داشتم
 877. کنایه نزن
 878. آب و رنگ داره
 879. به کسی مربوط نیست
 880. زورش می رسه
 881. ندار نیست
 882. دست بردار نیست
 883. پی گیره
 884. ول کن نیست
 885. بی خطره
 886. همه جوره اش را دیدم
 887. دستش توی کاره
 888. خم به ابرو نیورد
 889. ته کشید
 890. زود برگرد
 891. نمی تونم بیام
 892. حواسش جمعه
 893. لج کرده
 894. به کسی نمی گه
 895. خواستش همین بود
 896. بی برو برگرد
 897. از بد روزگار
 898. گرفتی نشستی
 899. این رسمش نیست
 900. درست یا نادرست
 901. افتخار دادی
 902. عزتش گذاشتم
 903. کی
 904. کو
 905. کجا
 906. بنشین سر جات
 907. چه میشه کرد
 908. هیچ کس به هیچ کس نیست
 909. هرچه باداباد
 910. راه دیگری نیست
 911. کج فهمی
 912. برو بریم
 913. ببین چه میگویم
 914. خواستت چیست
 915. اونچه مونده
 916. کمکی نمی کنه
 917. از لج
 918. نمیشه که نمیشه
 919. تا بوده همین بوده
 920. راه برگشت نیست
 921. یک گام عقب یک گام جلو
 922. این حرف را نزن
 923. حق داره
 924. بازم به تو
 925. اتفاق یه بار می افته
 926. دور کارت و بگیر
 927. خودت را جمع کن
 928. اجازه نده
 929. مقصر خودتی
 930. هر چیزی ممکنه
 931. برای کی
 932. تا کی
 933. از کجا
 934. اهمیتی نداره
 935. دیگه خسته شدم
 936. خوبیش همینه
 937. جای شکرش باقیه
 938. درد سر شد
 939. زود باش
 940. دیر میشه
 941. راهش همینه
 942. تاسف نخور
 943. عمر دست خداست
 944. دورش زدم
 945. ازش بخواه
 946. خودت بهتری میدونی
 947. اینطور نمی مونه
 948. قسمش دادم
 949. ادعاش زیاده
 950. خرپوله
 951. خرش کردم
 952. آخرش چی
 953. صبر داشته باش
 954. به هر نحو
 955. فوراً
 956. می خوای بخواه نمی خوای نخواه
 957. بد نیست
 958. خوش اقباله
 959. هر اقدامی کردم
 960. جونش به تو بسته
 961. طمع نکن
 962. چشمت را باز کن
 963. گوشت را باز کن
 964. بزن به چاک
 965. اطوار نریز
 966. نقشه نکش
 967. به کسی چیزی نگو
 968. جانمی
 969. بالاخره اومد
 970. بالاخره درست شد
 971. دلش را نداری
 972. سرکار خانم
 973. حضرت آقا
 974. چی گفتی
 975. مگه اون کیه
 976. خوش باشی
 977. منت نذار
 978. کی داده کی گرفته
 979. ناقلا
 980. حمال
 981. بی معطلی
 982. هوا پسه
 983. کسی جلودارش نیست
 984. یه روز برمیگرده
 985. شاید
 986. بشین سر جات
 987. پات رو بکش بیرون
 988. هرچی تو بگی
 989. یکی یکی
 990. یکی به دو نکن
 991. به هم ریختم
 992. از سر سیری
 993. فکر کنم
 994. گازش رو بگیر
 995. باش مدارا کن
 996. هیچ معلوم نمیکنه
 997. کارت بیسته
 998. یک شی
 999. رنگت کرده
 1000. حرف حسابه
 1001. کلام آخر
 1002. شیرین زبونه
 1003. دهانش بوی شیر میده
 1004. از طرف شما برگشت
 1005. احترامش واجبه
 1006. دلش سنگه
 1007. دلش خوشه
 1008. دل نازکه
 1009. خانه به دوشه
 1010. شکمش تو دست و پاشه
 1011. دست از پا دراز تر
 1012. سر گشته است
 1013. هرچه بگم کمه
 1014. روزگارم سیاهه
 1015. ازنو شروع کن
 1016. پاپس نکش
 1017. پاشو بیا
 1018. دست رو دست نگذار
 1019. هر روز خدا
 1020. مال باخته
 1021. اجلش سر رسیده
 1022. جونش کف دستشه
 1023. ناتو باشی
 1024. اگه راست بگی
 1025. یه کارش بکن
 1026. حالا چی
 1027. دلم که درد نمی کرد
 1028. باهاش کار ندارم
 1029. اگه اینطور باشه
 1030. برای کی
 1031. از حالا تا کی
 1032. آبرو نداره
 1033. بی آبرو
 1034. دلخوشیش همین بود
 1035. با کسی کاری نداشت
 1036. راه خودش رو می رفت
 1037. دعوائی تو کار نیست
 1038. نقشه کشیده
 1039. چشمم آب نمیخوره
 1040. جلو چشمم
 1041. تو گوشش خوندم
 1042. پابه پاش برو
 1043. دست درازی نکن
 1044. گدائی محبت
 1045. تمنای بی خود
 1046. هرچند وقت یکبار
 1047. دیدیش
 1048. خوشگل بود
 1049. برام فرقی نداره
 1050. همش همین بود
 1051. مچش را گرفتم
 1052. دستش انداختم
 1053. بازی در نیار
 1054. غم به دل راه نده
 1055. خبرش کن
 1056. مثل خودش شو
 1057. دید بزن
 1058. از فردا
 1059. تعطیله
 1060. بالاخونه را اجاره داده
 1061. آش و لاشه
 1062. تن لش
 1063. یه پاپاسی
 1064. ارزشش را نداره
 1065. دل نگرانش شدم
 1066. چه رویی داره
 1067. گلم
 1068. وقتی نمونده
 1069. من و کشوند اونجا
 1070. وقتشه که بشه
 1071. هر دم بیل
 1072. کلنجار
 1073. پیش کش
 1074. بفرما
 1075. دلم پر
 1076. راه وبیراه
 1077. خوب که چی
 1078. نوش جان
 1079. رخداد
 1080. به رخ کشید
 1081. دولا راست شد
 1082. کرنش کرد
 1083. کمرش شکست
 1084. جانش در آمد
 1085. جانش بالا آمد
 1086. دل به کار داد
 1087. دل کند
 1088. پوزخند زد
 1089. ازجانب داری
 1090. شیر تو شیره
 1091. موش شد
 1092. چیزی نخواست
 1093. بخشنده است
 1094. دست بزن دارد
 1095. در خونه بازه
 1096. شوخی نیست
 1097. شوخی شوخی
 1098. جدی جدی
 1099. آروم آروم
 1100. یواش یواش
 1101. دونه دونه
 1102. کارش سکه شده
 1103. پخش شد
 1104. آب شدم
 1105. سیلی خورد
 1106. کشیده زد
 1107. بزار دهنم بسته باشه
 1108. آره تو درست میگی
 1109. هرچی شما بگید
 1110. هرچیزی به موقع اش
 1111. دلت خوشه
 1112. زیر سرش بلند شده
 1113. بی خواهر مادر
 1114. مادر بزرگمه
 1115. باباشه
 1116. بیا بند بر هم
 1117. داره دیر میشه
 1118. از کجا معلوم
 1119. تیر نداشت تو سرش بزنه
 1120. نابود شد
 1121. پیازش کونه کرد
 1122. بوی گل میده
 1123. اطراف اکناف
 1124. دروغه
 1125. دیر نیست
 1126. رو دلم دست نذار
 1127. عاقبت بخیر شد
 1128. آخر عاقبت نداره
 1129. پاش لب گوره
 1130. نقش اش چیست
 1131. گلایه نکن
 1132. به خاک سیاه نشست
 1133. در به در شده
 1134. مادر مرده
 1135. سگ بستن
 1136. بی چشم ورو
 1137. چشم و گوش بسته
 1138. سری که درد نمیکنه
 1139. محشر کبری است
 1140. محشره
 1141. لب تر کن
 1142. جونت بالا بیاد
 1143. نفست در میاد
 1144. جونش کف دستشه
 1145. جان بر کف
 1146. ترسی نداره
 1147. مرگ یک بار شیون یک بار
 1148. دل میداد قلوه می گرفت
 1149. میره دنبال دلش
 1150. کمکش کن
 1151. ماه زیر ابر نمیمونه
 1152. خودت بهش بگو
 1153. کار اون نیست
 1154. تصمیم با خودته
 1155. تو میخوای باش زندگی کنی
 1156. سعی تو بکن
 1157. پر در آورد
 1158. لگد نپرون
 1159. فضولی نکن
 1160. دخالت نکن
 1161. خوش تیپه
 1162. خوشگله
 1163. تک خال
 1164. تفعل بزن
 1165. چشم دیدنش را ندارم
 1166. سروسنگین شد
 1167. تشابه داره
 1168. جلف
 1169. بی مزه
 1170. لجشو در آوردی
 1171. لجشو در نیار
 1172. پا پی اش نشو
 1173. بهش گیر نده
 1174. گیر نده
 1175. پی شا نگیر
 1176. دورش بگردم
 1177. فداش بشم
 1178. جونم براش در میره
 1179. از نخورده بگیر بده به خورده
 1180. پول پول میاره
 1181. گرفتاری شدیم
 1182. حال خندیدن ندارم
 1183. اشکش در اومد
 1184. اشکش رو در آوردی
 1185. ادامه نده
 1186. پی شا نکش
 1187. دلت بخواد
 1188. در حال حاضر
 1189. وقت خوابه
 1190. پاشو بریم
 1191. اینجا جای ما نیست
 1192. بی خود اومدیم
 1193. اشتباه کردیم
 1194. چه کمکی از من ساخته است
 1195. به تو ربطی نداره
 1196. جونت زیادی کرده
 1197. خان و خانم
 1198. درش رو بذار
 1199. این چه حرفیه
 1200. اختیار دارید
 1201. چپ چپ نگاه می کرد
 1202. بیداری
 1203. خوابیدی
 1204. هرچه خدا بخواد
 1205. قدم پیش بزار
 1206. براش تعریف کن
 1207. پر حرفی نکن
 1208. سرت را زیر بنداز
 1209. سرکش مشو
 1210. سرکش شده
 1211. برو پی کارت
 1212. مثل ماهی از توی دستم سر خورد
 1213. توی چنگم بود
 1214. از دستم در رفت
 1215. دست گیرت شد
 1216. عقب عقب
 1217. پیش پیش
 1218. تند تند
 1219. کم کم
 1220. لوس بازی در نیار
 1221. لوس نشو
 1222. ناز نکن
 1223. اگه تو بخوای
 1224. دستش تو کاره
 1225. حرفی نیست
 1226. از حرفش برگشت
 1227. دنبال کارت را بگیر
 1228. دنیا خورد تو سرم
 1229. خودش بود
 1230. سرم گیج رفت
 1231. غش کرد
 1232. روی زانوی خودش بلند شد
 1233. دستت را به زانوی خودت بگیر
 1234. این رسمش نیست
 1235. خاکش به سره
 1236. تاپ و توپ نکن
 1237. ریپی نیا
 1238. برو پی کارت
 1239. شب بیا
 1240. شب بود
 1241. چشم چشم را نمی دید
 1242. گرد و خاک نکن
 1243. فکرش را نکن
 1244. باهاش راه بیا
 1245. جور میشه
 1246. دل بد نکن
 1247. همه جورش و دیدم
 1248. مشکلی نیست
 1249. چی شود
 1250. احترامش واجبه
 1251. قاپش را دزدیدی
 1252. یک دل نه هزار دل
 1253. موش بخوردت
 1254. مثل سگ
 1255. سگ و گربه
 1256. همش همین بود
 1257. خوابش برده
 1258. سحر خیز شدی
 1259. خوابت نبره
 1260. رو سیاهم
 1261. خجالتم نده
 1262. چوب کاری نکن
 1263. پا پیش بگذار
 1264. از طرف کی
 1265. طرفت کیه
 1266. کدوم طرف
 1267. نیازی ندارم
 1268. ای همچین
 1269. ظاهرش که بد نیست
 1270. خدانکنه
 1271. بازارش بد نیست
 1272. کاروبارش خوبه
 1273. رونقی گرفته
 1274. افسوس که نمی شد
 1275. پسش بر آ
 1276. خودم پسش بر میام
 1277. بذارش کنار
 1278. بد ترش نکن
 1279. خیس عرق شدم
 1280. مالوندش به هم
 1281. حالشو گرفت
 1282. دست و پاشو جمع کرد
 1283. دست و پا چلفتی
 1284. بهت می خوره
 1285. حرف بی جا
 1286. سر وقت
 1287. سخن به جا
 1288. زبونم مو در آورد
 1289. بالا پایینش به اونجا نمیخوره
 1290. زیر و بم کار دستشه
 1291. لی لی به لالاش نگذار
 1292. جوونیت رو حروم نکن
 1293. قدر جوونی را بدون
 1294. آدم پیری داره
 1295. پیری و کوری
 1296. دست به عصا
 1297. جنجال به پا کرد
 1298. جنجالی
 1299. هوار نکش
 1300. زمین و زمون وخبر کرد
 1301. حرف توی دهنش بندنمیشه
 1302. جلو زبونت را بگیر
 1303. این راهش نیست
 1304. دیوانگی نکن
 1305. از راهش برو
 1306. هر دردی یه درمون داره
 1307. درد بی درمون
 1308. راحتم کردی
 1309. دودلی
 1310. بد بودم بدی نبودم
 1311. تاریک روشن
 1312. بر اثر حادثه
 1313. تصادف کرده
 1314. از سر عمد
 1315. این جوری نبود
 1316. به کی رفته
 1317. سر بار نباش
 1318. به قسم نیاز نداره
 1319. حریف شونه
 1320. یه تنه همه شون را حریفه
 1321. فرصت کنم
 1322. از بی عرضه گی شه
 1323. خانواده شن
 1324. بنداله
 1325. کار خودش بار خودش
 1326. از بد روزگار
 1327. مثل فشنگ
 1328. تیر میکشه
 1329. تاختی برو
 1330. رفتنم با خودمه
 1331. توی هر سری یه فکری هست
 1332. خاک به سری
 1333. هر چند وقت یک بار
 1334. هرروزو هر وقت
 1335. هرسال هرسال
 1336. شوم جمعه
 1337. شب چهارشنبه
 1338. دوشنبه ها
 1339. هر صبح
 1340. تاج سرمی
 1341. روی چشمم
 1342. قدم روی چشممون میذاری
 1343. مفتخرمون کردی
 1344. افتخار نمیده
 1345. نظرش برگشته
 1346. یارب نظر تو برنگردد
 1347. یاسین به گوش خر
 1348. این گوشش در آن گوشش دروازه
 1349. حرف به گوشش نمیره
 1350. دیوار با توام
 1351. به دیوار گفته بودم
 1352. دیوار موش داره
 1353. مگه کوری
 1354. مگه نمی بینی
 1355. چیزی حالیت نیست
 1356. حتما باید بهت بگن
 1357. خودت عقل نداری
 1358. جلو چشمت بود
 1359. حواست کجاست
 1360. حواست کجا بود
 1361. با کی رفته بودی
 1362. حالا کجاند
 1363. با کیا
 1364. دستشون درد نکنه
 1365. مزدم را داد
 1366. دستم نمک نداره
 1367. بی مایه فطیره
 1368. غمیش نیست
 1369. با کیش نیست
 1370. دل درد داشتیم
 1371. شکمش سیره
 1372. اشکش در اومد
 1373. رضایت داد
 1374. پی گیره
 1375. توش دست برده
 1376. دست مریزاد
 1377. تیکه پاره
 1378. تیکه ننداز
 1379. بگذار دهنم بسته باشه
 1380. دهنم را وانکن
 1381. دهنش را که وا می کنه
 1382. چه صبری داره
 1383. یه طور دیگه
 1384. قولش قوله
 1385. حرفش حرفه
 1386. حرفش حرف نیست
 1387. حرفش یک کلامه
 1388. دست بردار نیست
 1389. خونه پر
 1390. حتی المقدور
 1391. الزاما
 1392. توصیه شده
 1393. نورچشمی
 1394. یکی یه دونه است
 1395. عزیزدردونه
 1396. زیروروکش
 1397. بزن بهادر
 1398. زور نگو
 1399. زور شنو
 1400. ظلمه
 1401. یه کسیه
 1402. امکانش زیاده
 1403. باز خواست کرد
 1404. لب و لوچه اش را دیدی
 1405. به روی خودش نیاورد
 1406. حیف این ماشین
 1407. حیف نون
 1408. نون و گندم
 1409. سر خودمون اومد
 1410. چی؟
 1411. تابوده همین بوده
 1412. کشکی نیست
 1413. بنویس تا خطت خوب شه
 1414. دیوانه عاقل کش
 1415. سنباده روح
 1416. سرکش
 1417. گردن کشی
 1418. خود زنی
 1419. تاخت و تاز نکن
 1420. علوفه اش زیاد شده
 1421. کاه جوش زیاد شده
 1422. خر نشو
 1423. خودت خری
 1424. خریت نکن
 1425. دوستش داره
 1426. دوستت دارم
 1427. تیز و تند
 1428. مثل ترقه
 1429. پسش بر میاد
 1430. یابو یخ کش
 1431. خر نر
 1432. اسب
 1433. مثل عقرب
 1434. مثل سگ
 1435. وقت بی وقت
 1436. روز وشب
 1437. سال و ماه
 1438. گاه بی گاه
 1439. شب دیدار
 1440. روز موعود
 1441. سروقت
 1442. سر صبر
 1443. آتش زیر خاکستر
 1444. گلوله آتیش
 1445. پنبه و آتش
 1446. آب و آتش
 1447. یخ روی سنگ
 1448. جای پات را سفت کن
 1449. وا نده
 1450. هر چند وقت یک بار
 1451. افتاد پایین
 1452. با سر اومد پایین
 1453. سرش به سنگ خورده
 1454. معلومش شد
 1455. این
 1456. اینی که من میبینم
 1457. همین جا
 1458. همین جاها
 1459. همین روزا
 1460. همین موقع
 1461. پشت پا زد
 1462. دست پیش را گرفته
 1463. لگد نپرونی
 1464. یه مشت
 1465. یه مشت بچه
 1466. یه تازه به دوران رسیده
 1467. دستی دستی
 1468. انتخاب طبیعی
 1469. تو سری نخوردی
 1470. خروس بی محل
 1471. با مرغ و چوریا
 1472. نشاشیده شب درازه
 1473. درش رو بذار
 1474. به همین منوال
 1475. از اسب افتادم
 1476. از اصل نیافتادم
 1477. باران بلا
 1478. باران رحمت الهی
 1479. کبوتر باز
 1480. عشق باز
 1481. پشت سر هم انداز
 1482. نا نجیب
 1483. بی غیرت
 1484. کجاوه
 1485. مثل باران بهار
 1486. مثل سیل
 1487. مثل دم اسب
 1488. قل قل سماور
 1489. چای تازه دم
 1490. توی فریت
 1491. سلیطه
 1492. کمبود بزندش
 1493. اینطوری هم نمی مونه
 1494. این نیز بگذرد
 1495. برای ابد
 1496. از ازل
 1497. از همان روز اول
 1498. سربازی
 1499. جان بازی جاده صاف کن
 1500. چرخ پنجم
 1501. از گرسنگی
 1502. از سر سیری
 1503. باید ساخت
 1504. سوختن و ساختن
 1505. خرابی به بار آورده
 1506. آبادی
 1507. خرابه
 1508. عذرش را خواست
 1509. خشمش تنوره کشید
 1510. بغضش گرفت
 1511. چیزی نگفت
 1512. جای نشستن نبود
 1513. جای موندن نبود
 1514. سود کرده
 1515. ضرر کرده
 1516. جلو ضرر را بگیر
 1517. سود تو خرید و فروشه
 1518. تاجره
 1519. کاسبه
 1520. دکتره
 1521. مهندسه
 1522. وردست
 1523. پیش دستی
 1524. پیش بند
 1525. هرچه که بخوای
 1526. لب تر کن
 1527. مثل علف هرز
 1528. مثل قارچ
 1529. هر چند یک بار
 1530. مثل باد و برق
 1531. طوفانی به پا کرد
 1532. دمش گرم
 1533. دست روی دست گذاشت
 1534. همه را جمع کرد
 1535. خودش تنها بود
 1536. برگشتم و نگاه کردم
 1537. دل بد نکن
 1538. بگذار و برو
 1539. نقش بر آب می زنم
 1540. آب در هاون می کوبم
 1541. خوش ندارم
 1542. ملایمت داشته باش
 1543. این
 1544. برگی در باد
 1545. سنگ و کلوخ
 1546. باد و برگ
 1547. ریش سفید
 1548. پسر ارشد
 1549. میراث خوار
 1550. جیره خوار
 1551. کاربد مفرد
 1552. سراپا شد
 1553. تو پسر منی
 1554. از چاله به چاه
 1555. بی صاحب شده
 1556. کسی مثل هیچ کس
 1557. یک مرد
 1558. خانمیه
 1559. آقاییه
 1560. از دل تنگی
 1561. از پرخوری
 1562. از خودخواهی
 1563. از بیماری
 1564. فکر نمی کنم
 1565. روشنگری
 1566. بحث بی بحث
 1567. گفتگو بی گفتگو
 1568. بحث و جدل
 1569. کلام آخر
 1570. کتاب زندگی
 1571. سرنوشت شوم
 1572. غم غریبی
 1573. پاداش خوبی
 1574. بازاری راکد
 1575. بازاری
 1576. گرگ صفت
 1577. آسیاب به نوبت
 1578. سنگ زیر بنای آسیاب
 1579. آب به آسیاب دشمن
 1580. دل بی صاحب
 1581. سفره خالی
 1582. نان و پنیر
 1583. نان خالی
 1584. گردوی خوب
 1585. پر زرق و برق
 1586. پرده را بکش چاره ای نبود
 1587. از آسمان سنگ
 1588. راز دل
 1589. دردل سنگش اثر نکرد
 1590. سر سنگین
 1591. رگ نزد
 1592. زبان ریخت
 1593. دست تکاند
 1594. دل برد
 1595. آتش زد
 1596. خار کرد
 1597. پاش اوفتاد
 1598. حامله است
 1599. پسر زاست
 1600. کارش را کرد
 1601. زهرش را پاشید
 1602. سنگ سنگین
 1603. زور بازو
 1604. دشمن قابل احترام
 1605. رنج و عذاب
 1606. دل بی غم
 1607. همه دارایی
 1608. از بدهکاری
 1609. توپ پر
 1610. دست خالی
 1611. بضاعتی ندارم
 1612. سرزمین رویا
 1613. درکون تو
 1614. شیون نکن
 1615. به یاد من باش
 1616. فراموشم نکن
 1617. خرت را برون
 1618. خرت و پرت
 1619. کاکا سیا
 1620. حساب حساب است
 1621. دیوار کوتاه
 1622. شب تار
 1623. با حالی خراب
 1624. خیلی باحالی
 1625. باحالی
 1626. حالم سرجا نیست
 1627. سرتو جونم نکن
 1628. پول جور نشد
 1629. پول جور شد
 1630. بدهیش سنگینه
 1631. نسل بگردی
 1632. شلش کن
 1633. کلاچ نگرفت
 1634. ترمز را بکش
 1635. گازش را بگیر
 1636. نیست شد
 1637. سر به نیست شد
 1638. به باد رفت
 1639. باد آورده
 1640. آتش سوزی
 1641. تو در تو
 1642. پله پله
 1643. پیچ در پیچ
 1644. کلات را باد نبره
 1645. کلاهت را بچسب
 1646. هم چرا
 1647. برای ارا
 1648. بازی در نیار
 1649. اینجوری ناجور
 1650. جور دیگه
 1651. هرجور دیگه
 1652. هرزگاه
 1653. گاهی از اوقات
 1654. اوقات خوش
 1655. اوقات تلخی
 1656. زمانش می رسد
 1657. وقتش می رسد
 1658. وقتی برگردی
 1659. در پایان راه
 1660. شروع کار
 1661. شرش کم شد
 1662. خیر پیش کش
 1663. شرنرسان
 1664. شروشور
 1665. پایکوبی
 1666. رقص و پایکوبی
 1667. دست افشان
 1668. پای کوبان
 1669. شوخ و شنگ
 1670. کژ و مژ
 1671. خرده برده
 1672. پیچ و تاب
 1673. کج و مووج
 1674. جان مطلب
 1675. تاب و توان
 1676. روح روان
 1677. آماج تیر
 1678. آحاد مردم
 1679. عموما
 1680. جنتلمن
 1681. کش و قوس
 1682. اکمال
 1683. جست و خیز
 1684. بالا پایین
 1685. دیر و زود
 1686. لام تا کام
 1687. زد و بند
 1688. تیز پا
 1689. بلندپرواز
 1690. از آن من
 1691. از آن تو
 1692. باد آورده
 1693. باد بزن
 1694. زن داری
 1695. شوهر داری
 1696. بچه داری
 1697. گرانمایه
 1698. دون پایه
 1699. بلند پایه
 1700. این پنج روزه
 1701. دنیا دوروزه
 1702. آدم یک بار به دنیا میاد
 1703. عمر دوباره
 1704. روز از نو
 1705. چشمت روشن
 1706. دل بد مکن
 1707. طالب لعل و گوسر…
 1708. خوش گل
 1709. گل آب
 1710. کاه گل
 1711. سفید آب
 1712. شاید که اینده
 1713. دل خوش دار
 1714. آب یخ روی سرم
 1715. آب جوش
 1716. دل نرم
 1717. کفش تنگ
 1718. پیرهن گشاد
 1719. چوب دستی
 1720. چرخ دستی
 1721. پابه پا
 1722. دست کاری
 1723. دهنت را آب کش
 1724. بوی پا
 1725. بوی خوش
 1726. بوی ریا
 1727. لب نوتن
 1728. گوشه نشین
 1729. جوش و خروش
 1730. نیاز به پنهان کاری
 1731. بوی عنبر
 1732. دانه خال
 1733. رنگ رخسارش
 1734. دل قوی دار
 1735. شب دراز
 1736. روز طولانی
 1737. کار خسته کننده
 1738. بر باد رفته
 1739. روز هجران
 1740. شب فراق
 1741. باد صبا
 1742. نقطه پرگار وجود
 1743. دیدار آشنا
 1744. بازی روزگار
 1745. دست قضا
 1746. قوت قلب
 1747. پشتوانه
 1748. دست یاری
 1749. اسو مقاومت
 1750. الف قامت یار
 1751. می و معشوق
 1752. همچو باد
 1753. لب فروبست
 1754. دهان گشود
 1755. از این قرار
 1756. چون باد
 1757. گرد وخاک کرد
 1758. دعای سحری
 1759. دعای نیمه شبی
 1760. اغواگر
 1761. موج بر موج می کوبد
 1762. همه روزه
 1763. گل افشانی کن
 1764. گردی روی سر ما بتکان
 1765. فرار رابرقرار ترجیح داد
 1766. دهانت را شیرین کن
 1767. دهنم تلخ است
 1768. دندان درد
 1769. این سر شوریده
 1770. آسمان آبی
 1771. اسب سرکش
 1772. غزال رعنا
 1773. چشمت روشن
 1774. پشت هم انداز
 1775. هر دم بیل
 1776. عیش مدام
 1777. ارباب هنر
 1778. میل به ناحق
 1779. کار بد
 1780. مه رویان
 1781. اهل نظر
 1782. شراب خانگی
 1783. غلام دست پرورده
 1784. زن خانه دار
 1785. به روی یار
 1786. راه نجات
 1787. روی گل
 1788. لذت حضور
 1789. مایه سرور
 1790. حال دوران
 1791. ثبات دهر
 1792. چشم خمار
 1793. کار ملک
 1794. طایر فلک
 1795. دام اشتیاق
 1796. باز ناز شصت
 1797. مخزن اسرار
 1798. یارغار
 1799. سروناز
 1800. سوز وساز
 1801. طعنه رقیب
 1802. خون دیده
 1803. لب ساقی
 1804. خود پرستی
 1805. بد مستی
 1806. پا برجا

 

 1. سرگشته
 2. کوه و کمر
 3. سیه موی
 4. سپید جامه
 5. ارزق پوش
 6. آب حیات
 7. دین و دل
 8. دنیا و آخرت
 9. زمین و زمان
 10. صحبت گل
 11. مرغ زیرک
 12. خار هجران
 13. صبر بلبل
 14. صد صفر
 15. تخمیل
 16. لب شیرین
 17. هرزه گرد
 18. به چشم حقارت
 19. سروقامت
 20. وفای عهد
 21. بوسه ای چند
 22. دشنامی چند
 23. علاج دل
 24. عیب می
 25. نجات تن
 26. نجات روح
 27. کمک بلا عوض
 28. حسن خلق
 29. غبار خاطر
 30. ده زبان
 31. رو مدار
 32. سایه شرف
 33. آتش دل
 34. شکر ایزد
 35. سر زلف
 36. فهم ضعیف
 37. سیرت نیاورد
 38. بلای خمار
 39. وصل دوست
 40. می ساقی
 41. سیر محبت
 42. نقص گناه
 43. گنج سعادت
 44. اهل دل
 45. یاد وقت
 46. شرط مروت
 47. ارباب طریقت
 48. زاغ و زغن
 49. علم ادب
 50. لاین صحت
 51. دل بر
 52. دست خالی
 53. داه باز و جاده دراز
 54. جاده دراز
 55. می و معشوق
 56. خودکامه
 57. طریق ادب
 58. روی بنمای
 59. به یاد آر
 60. از یاد ببر
 61. طوفان بلا
 62. هیهات
 63. خام طبع
 64. آب رخ
 65. سهل است
 66. سخت است
 67. آسان نیست
 68. آسان گیر
 69. نیست کرانه پدید
 70. طاعت استاد
 71. روز مرگ
 72. وعده دیدار
 73. شب تار
 74. فارغ و آزاد
 75. ناله و فریاد
 76. اندیشه بیدار
 77. جیق و داد
 78. بار دگر
 79. کار دگر
 80. دیده گریان
 81. یار دگر
 82. دایره چرخ
 83. چرخ کبود
 84. گنبد نیلی
 85. جام جم
 86. جام جهان نما
 87. نقش جهان
 88. دف و نی
 89. سربازار
 90. کوی و برزن
 91. هر ساعت
 92. هر دقیقه
 93. هر ثانیه
 94. آن به آن
 95. این در به ان در
 96. آب از دستش
 97. آب خوردن
 98. نظر بازی
 99. تسلسل
 100. شوریده سر
 101. بی سامان
 102. بی دلیل
 103. دلیل راه
 104. عالم گیر
 105. خانه بر انداز
 106. خونبار
 107. گریان
 108. نادرویش
 109. کم خردی
 110. تو آموخته
 111. نوچه
 112. نونوار
 113. چل سال
 114. لاف نزن
 115. گزاف نگو
 116. پر نگو
 117. بی تو
 118. فقط به خاطر تو
 119. با تو
 120. تو
 121. شما
 122. من
 123. اگر
 124. مگر
 125. گل و بلبل
 126. گل و شل
 127. سروسامان
 128. بد خواه
 129. کارفرما
 130. هم کار
 131. ارجمند
 132. زرد رو
 133. گل گون
 134. بی پایان
 135. سر آغاز
 136. روز افزون
 137. لاف عقل
 138. موسم گل
 139. قیل و قال
 140. دلم گرفت
 141. یک چند
 142. کی بود
 143. روز حشر
 144. از لطف شما
 145. شب فراق
 146. جان عاریت
 147. کارو بار
 148. نژاد خوب
 149. اصیل
 150. با اصالت
 151. سفیر کبر
 152. حوصله
 153. نجابت
 154. آش نذری
 155. خلق و خو
 156. پاک دامن
 157. طریق ادب
 158. ارباب طریقت
 159. ارباب معرفت
 160. ارباب حلقه ها
 161. ارابه خدایان
 162. اسباب طرب
 163. شرب مدام
 164. آتش نذری
 165. دل بی صاحب
 166. کمال سر محبت
 167. حس گناه
 168. چل چلی
 169. سر پیری
 170. معرکه گیری
 171. تند بنشین
 172. تیزپرواز
 173. کند
 174. افتاده
 175. اجنبی
 176. باب دل
 177. باب کلام
 178. در صحبت
 179. در خانه
 180. خانه و کاشانه
 181. سک و سوت
 182. برو بیا
 183. در خانه بازی
 184. افتادگی
 185. آخر عمری
 186. شب زفاف
 187. موی سفید
 188. موی سیاه
 189. جو گندمی
 190. فلفل نمکی
 191. مثل زرد چوبه
 192. شیرین عسل
 193. مینو
 194. بازار بتان
 195. چه سلامی
 196. چه علیکی
 197. چه حالی
 198. کاروبار
 199. هرچه بپرسی
 200. دوستان به جای ما
 201. جا خالی
 202. دست پر
 203. نظام جهان
 204. چرخ گردون
 205. دایره ی مینا
 206. گنبد نیلی
 207. حال خراب
 208. آه
 209. زبان گویا
 210. زبان سرخ
 211. سر سبز
 212. گوش کر
 213. چشم بسته
 214. چشم چراغ
 215. غرمساق نشنیده
 216. آهن دلی
 217. دلبر
 218. دور نیک نامی
 219. نوبت عاشقی
 220. تاج سر سروری
 221. قرمزی لبای تو
 222. مداد رنگی
 223. رنگ قشنگ
 224. قشنگ
 225. هوشنگ
 226. جهان گیر
 227. غم لشگر
 228. نجات بخش
 229. سردار
 230. کام بخش
 231. کام روا
 232. نه عجب
 233. دل آور
 234. کمال سر محبت
 235. بازی مرگ
 236. تاب و توان
 237. پربال
 238. جان شیفته
 239. رنج دوران
 240. اندک اندک
 241. بند ناف
 242. پر قنداق
 243. شانس علی
 244. یکباره ظهر
 245. صحت کلام
 246. حکایت شب یلدا
 247. به کوی میکده
 248. خروش و ولوله
 249. تنگ حوصله
 250. افتاد مشکل ها
 251. عشق آسان نمود
 252. خون افتاد در دلها
 253. قرار و خواب
 254. چراغ مرده
 255. شمع آفتاب
 256. صلاح کار
 257. من خراب
 258. ببین تفاوت
 259. از کجا تا کجا
 260. نغمه رباب
 261. سماع وعظ
 262. خاک آستان
 263. اسن این جناب
 264. چاه در راه است
 265. بدین شتاب
 266. چشم که
 267. روزگار وصال
 268. امن عیش
 269. بی خبر
 270. راه و رسم
 271. شب تاریک
 272. حال ما
 273. همه کارهام
 274. همه کارم
 275. خودکامی
 276. بدنامی
 277. با ما منشین
 278. نهان کی ماند
 279. محفل
 280. مجلسی
 281. گر همی خواهی
 282. که خواهی
 283. به دست
 284. نخواهی یافت
 285. کنار آب
 286. کوه و صحرا
 287. دشت و دمن
 288. آب و هوا
 289. سهل است
 290. به دست آور
 291. ازدست نده
 292. دستی دستی
 293. دستمال
 294. دست دار
 295. فغان
 296. شهر آشوب
 297. شیرین کار
 298. پیری تن زد
 299. شیرین عقل
 300. جمال یار
 301. عشق ناتمام
 302. آب و رنگ
 303. خط و خال
 304. چه حاجت
 305. روی زیبا
 306. حسن روز افزون
 307. پرده عصمت
 308. دست از آستین
 309. برون آر
 310. اگر دشنام فراتی
 311. وگر نفرین
 312. دعاگو
 313. جواب تلخ
 314. می زیید
 315. لب لعل
 316. شکرخا
 317. جانا
 318. بیشتر از جان
 319. از جان دوستتر
 320. پند پیر
 321. مطرب ولی
 322. راز دهر
 323. کمتر جو
 324. نگشود و نگشاید
 325. غزل گفتی
 326. در سبقتی
 327. خوش بخوان
 328. عقد ثریا
 329. منزل جانان
 330. چه امن عیش
 331. چو هر دم