پاسخ ها دو
آذر ۱, ۱۳۹۵

 1. وقتت رو تلف می کنی
 2. اهمیت نده
 3. به کسی مربوط نیست
 4. بهتر از این نمیشه
 5. به بعد موکول کن
 6. احتمال دارد
 7. سعی خودت رو بکن
 8. به ندرت
 9. معلوم نیست
 10. چه کسی می داند
 11. یقیناً
 12. ابداً
 13. یک روز صبر کن
 14. زور بی خودی نزن
 15. به خدا محول کن
 16. یک گام به عقب یک گام به جلو
 17. مکث کن
 18. حرفت رو بزن
 19. اهمیت نده
 20. برای هر کس پیش می آید
 21. دیگر پیش نمی آید
 22. یک روز خوش
 23. مرگ یکبار شیون یک بار
 24. چی از این بهتر
 25. بهتر از این نمی شود
 26. نخند
 27. دست به کار شو
 28. نگرانی نیست
 29. این نیز بگذرد
 30. آینده معلم خوبی است
 31. گذشته ها گذشته
 32. راست شکمت رو بگیر و برو
 33. یک بوسه بس است
 34. دیدت رو عوض کن
 35. سخت نگیر
 36. سخن بهترین ابزار است
 37. از امروز به بعد
 38. بی مورد است
 39. خودت را به آن راه بزن
 40. نه
 41. آری
 42. انشااله
 43. غم به دل راه نده
 44. کار با ابزار پیش می رود
 45. پول پول می آورد
 46. غم بزرگ بهتر
 47. زود آغاز کن
 48. دست به عمل بزن
 49. مبارزه کن
 50. نردبان پله پله
 51. کمی دست نگه دار
 52. پشت سرت را ببین
 53. برای چند لحظه چشمات رو ببند
 54. روز نخست آشنایی را یاد آر
 55. برنامه ات را به هم نزن
 56. پیروزی نزدیک است
 57. اهمیت پیروزی در سختی است
 58. کار آسان می شود
 59. نترس
 60. وحشت نکن
 61. ترس جایز است
 62. چرا که نه
 63. برای هر کسی پیش می آید
 64. دنیا که به آخر نرسیده
 65. چند نفس عمیق بکش
 66. پولت را هدر نده
 67. به او اهمیت نده
 68. مادرت را ببوس
 69. از دوستت سوال کن
 70. حرفت را به گیاهی بگو
 71. کمی چشمانت را ببند
 72. سر در گریبان ببر
 73. رازت را به کسی نگو
 74. بگذار حرف اش را بزند
 75. گوش کن
 76. به گردش برو
 77. قدم بزن
 78. ورزش کن
 79. کاغذ خط خطی کن
 80. یک ماژیک را تمام کن
 81. طعم تلخ را مزمزه کن
 82. همه چیز به خیر می انجامد
 83. روز از نو روزی از نو
 84. گرفتار می شوی
 85. چند قدم عقب عقب برو
 86. دستت را مشت کن
 87. چند بار بالا بپر
 88. یک دله شو
 89. روی خوش نشان بده
 90. به روی خودت نیار
 91. قدم اول را بردار
 92. حرفت را باصدای بلند بگو
 93. عذر خواهی کن
 94. حرفت را بزن
 95. کسی به کسی نیست
 96. گرفتاری اصلاً وجود ندارد
 97. پول همین نزدیکی است
 98. به خودت وفادار باش
 99. ببین چه می گویی
 100. گوش تیز کن
 101. کسی مجبورت نکرده
 102. سیب بو کن
 103. شمرده حرف بزن
 104. کمی بیشتر فکر کن
 105. ده دقیقه فرصت بخواه
 106. البته
 107. احسن
 108. چرا که نه
 109. مگر می شود
 110. چه خوب
 111. همین را بگو
 112. به زور نپسند
 113. به خانه فکر کن
 114. حتماً
 115. احتمالاً
 116. اجباراً
 117. اجمالاً
 118. گوشزد کن
 119. پیشنهاد بده
 120. سرت به کار خودت باشد
 121. شاید به کسی مربوط نباشد
 122. آسمان ریسمان نکن
 123. به هدف بزن
 124. تیری در تاریکی
 125. سنگ روی یخ نشو
 126. نخست پنجره را باز کن
 127. گوش داشته باش
 128. شل کن سفت کن
 129. همین حالا
 130. فردا دیر است
 131. ببین چه میخواهی
 132. همین را بنویس
 133. با صدای بلند بگو
 134. جائی برو که هیچ کس نباشد
 135. یک لیوان آب بنوش
 136. همین حالا به کسی زنگ بزن
 137. به کلی فراموش کن
 138. راه تازه ای امتحان کن
 139. مسئله این نیست
 140. مشکل خود به خود حل می شود
 141. نگران نباش
 142. چشمت را خوب باز کن
 143. دو دستی سر خودت را بگیر
 144. توهین را بر نگردان
 145. واکنش نشان نده
 146. بگذار دیگران بگویند
 147. پیش قدم باش
 148. از خطا نترس
 149. کار درست وغلط قاطی است
 150. بهتر ازآن بخواه
 151. نظر نده
 152. آماده ی برگشت باش
 153. گریه کن
 154. باکی نیست
 155. این نیز از زندگی است
 156. کفشت را تمیز کن
 157. با چشم بسته بیندیش
 158. جواب نده
 159. کنار ننشین
 160. سوال کن
 161. گم کرده را همان جا نجور
 162. برقص
 163. آواز بخوان
 164. ببین کجا اشتباه کردی
 165. از زاویه دیگری بررسی کن
 166. همین که دست به کار شوی درست می شود
 167. خطا همیشه خطا نیست
 168. عمر گرفتاری کم است
 169. آهسته گام بردار
 170. سریع تصمیم بگیر
 171. به دیگران فرصت بده
 172. به خودت فرصت بده
 173. تشویق کن
 174. اطمینان کن
 175. ببخش ولی فراموش نکن
 176. دل دل نکن
 177. خوب و بد جا عوض می کنند
 178. نظرت را عوض کن
 179. کم و زیاد جا عوض می کنند
 180. بخواهی می شود
 181. سکه دو رو دارد
 182. زندگی تمام نشده
 183. وقت باقی است
 184. احتمال هرچیزی هست
 185. رازت را به خودت بگو
 186. هدیه بده
 187. گل بو کن
 188. با خودت خلوت کن
 189. کسی را به چای دعوت کن
 190. به کسی نامه بنویس
 191. حرفت را نقاشی کن
 192. از راهی که رفته ای برگرد
 193. قدمهایت را بشمار
 194. چند بار دست بزن
 195. صورتت را رنگ کن
 196. نشنیده بگیر
 197. اشتباه دیگری را تکرار نکن
 198. احترام احترام می آورد
 199. کاسه صبر گفته اند نه بشکه
 200. غم زورش به تحمل نمی رسد
 201. دلت را صاف کن
 202. چند لحظه بهش فکر می کردی
 203. حرفت را مزمزه کن
 204. به عواقب کار توجه کن
 205. خطا خطاست
 206. ببین چه می خواهی
 207. چه کسی این را گفته
 208. از کجا معلوم
 209. این سخن نسخه ی قدیمی ندارد
 210. بازار کار به تو بستگی دارد
 211. هر حرفی یک فرصت است
 212. وقتت را تلف نکن
 213. ورزش کن
 214. پیاده روی کن
 215. فرصت پیش می آید
 216. کار تمام نشده
 217. عرق بریز
 218. فکرطرف را بخوان
 219. به روی خودت نیار
 220. فردا جواب بده
 221. بزرگ تراست که باشد
 222. برای تو فرقی نمی کند
 223. احتمال شکست هست
 224. پیروزی به خودی خود شرط نیست
 225. کلاف سردرگم است
 226. خودت را گرفتار نکن
 227. هر وعده یک بند است
 228. برای خودت راه فرار بگذار
 229. بی گرویی پیش نرو
 230. شطرنج بازی کن
 231. شکست همان پیروزی است
 232. فردا خواهی فهمید
 233. آن دیروزبود
 234. شرط اول شرط آخرنیست
 235. از نظرت برگرد
 236. به خودت فکر کن
 237. کسی این را نگفته
 238. بهره ای اینجا بهره ای آنجا
 239. قطره قطره زیاد می شود
 240. دانش را بدست آر
 241. اطلاعات کسب کن
 242. مشورت کن
 243. رفتارت را باز بینی کن
 244. از کسی کمک بگیر
 245. طرفت را کوچک نشمار
 246. بله همین طور است
 247. چرا به فکر خودم نرسید
 248. از اول صحیح نبوده
 249. این کار شدنی است
 250. چرا که نه
 251. امروز نخستین روز است
 252. جهان بزرگ است
 253. امکانات را برسی کن
 254. از امکانات دو برابر سود ببر
 255. جایی امکانی هست
 256. کسی هست که کمک کند
 257. دوستانت را به یاد کن
 258. پنجاه نفر به یاد آر
 259. بالاخره می شود
 260. پیگیر باش
 261. لبخند بزن
 262. کاسه کوزه را سر خودت نشکن
 263. طرفت نیز می ترسد
 264. راه باریک و پهن می شود
 265. قصه غصه ها تمامی ندارد
 266. یک پیروزی بدست آر—————-
 267. واکنش نشان نده
 268. دوباره سعی کن
 269. به کسی مربوط نیست
 270. شیرینی شکست را استخراج کن
 271. یک تکه نی شکر بخر
 272. یک بطری بشکن
 273. آب نمک غلیظ درست کن
 274. باشه
 275. فردا
 276. درست می شه
 277. تا بوده همین بوده
 278. اگه بخوای میشه
 279. می خواهی می شود
 280. مراقبه کن
 281. دست نگه دار
 282. عجله نکن
 283. برخورد اول را جدی بگیر
 284. توهین را تحمل نکن
 285. بده بستان
 286. عمر همیشه زیاد نیست
 287. هرچیزی دورانی دارد
 288. همین لحظه
 289. به نیمه شب فکر کن
 290. ماهی یک بار با ماه خلوت کن
 291. راه میانبررا برگزین
 292. یک روزت را مرور کن
 293. با رویایت به جایی برو
 294. یک گوش خوب پیدا کن
 295. از اول توضیح بده
 296. دوباره اقدام کن
 297. به گذشته فکر نکن
 298. اقبال دیگری در راه است
 299. سر هیچ و پوچ گیر نده
 300. موضوع ها را کوچک بزرگ کن
 301. با همه یک جور حرف نزن
 302. ببین چه می گوید
 303. دوباره و دوباره بگو
 304. بسیارمهم نیز مهم نیست
 305. آنچه دلت را خوش کند
 306. برای کسی کاری بکن
 307. خودت را کوچک نشمار
 308. زیبایی یک معماست
 309. از دوستت تقاضای معما کن
 310. یک جوک یاد بگیر
 311. راه را از بسی راه تشخیص بده
 312. به چشم طرف مقابلت نگاه کن
 313. حرفت را محکم بزن
 314. بگو و برو
 315. با او به هم بزن
 316. از او قول بگیر
 317. نوشته بگیر
 318. خونت را کثیف نکن
 319. درست همین لحظه
 320. رابطه
 321. حرفت را تکرار نکن
 322. امکان شکست و پیروزی مساوی ست
 323. نگاهت به دور دست باشد
 324. طلوع را تماشا کن
 325. چشم انداز خوبی دارد
 326. حساسیت نشان نده
 327. قدم هایت را شمرده بردار
 328. تکراربی مورد است
 329. دوستی از راه صحیح
 330. دوست طلاست
 331. برای پیشرفت گام بردار
 332. هرچند سخت امکانپذیر
 333. نوازش بده
 334. یک سکه طلا نگه دار
 335. برای آرامش وقت بگذار
 336. برای آسانی سختی را بپذیر
 337. شیرینی سختی دیر مزه می شود
 338. یکی از خواسته هایت را تجربه کن
 339. بر یک حس مراقبه کن
 340. لطفش در همین است
 341. احساساتت را کنترل کن
 342. پیروزی بدست می آید
 343. زحمت بکش
 344. یک خاطره الکی تعریف کن
 345. واقعه ای نا مربوط را تعریف کن
 346. دوستت را امتحان کن
 347. پرگویی نکن
 348. آنچه می نویسی انجام می شود
 349. فکر به عمل می پیوندد
 350. رویا نیمی از واقعیت است
 351. توانایی خواستنی است
 352. از مشکل استقبال کن
 353. خوشگل شو
 354. تیپ بزن
 355. صبر داشته باش
 356. پشت سر کسی حرف نزن
 357. پیروزی پیروزی می آورد
 358. یک موقعیت بدست آر
 359. کمی پول پس انداز کن
 360. مهمانی بده
 361. هدیه بده
 362. خواسته هایت را با صدای بلند بگو
 363. هفته ای چند بار فریاد بزن
 364. بلندبلند بخند
 365. به خواسته هایت احترام بگذار
 366. برای پیروزی جشن بگیر
 367. عمر دراز طلب کن
 368. صد سال عمر کافی نیست
 369. در تعریف دست و دلباز باش
 370. گرفتاری را ناچیز بگیر
 371. گام بردار
 372. از کسی چیزی بپرس
 373. دل کسی را نشکن
 374. زخم زبان نزن
 375. فکر دیگران را بخوان
 376. خوشی ات را قسمت کن
 377. شمع روشن کن
 378. فکر کن
 379. یک کلمه ی خوب را تکرار کن
 380. یاد یک خاطره خوب بیوفت
 381. سخت گیری نکن
 382. روی خودت حساب کن
 383. هوشت را دست کم نگیر
 384. هر آدمی دنیایی دارد
 385. قدر خودت را بدان
 386. با خودت روراست باش
 387. گاه گاه حرف دلت را بزن
 388. گاهی حرف مگویی بگو
 389. میان جمع ابراز وجود کن
 390. با کسی سر شوخی را باز کن
 391. جدی باش
 392. به نظر کسی اهمیت نده
 393. معذرت بخواه
 394. سوال کن
 395. راستش را نگو
 396. کسی چیزی نخواهد فهمید
 397. زیاد اهمیت قائل نشو
 398. بگذار از روی اتفاق بگذرد
 399. نگرانی جایز نیست
 400. روی چیزی ادعا کن
 401. شعر بنویس
 402. فکرت را بنویس
 403. ناراحتی ات را به هیچ کس نگو
 404. خواسته ات را با درختی در میان بگذار
 405. یک زوج را برسی کن
 406. به آخرین دروغت فکر کن
 407. ببین از چه می ترسی
 408. به کمرویی بخند
 409. چند نفس عمیق بکش
 410. یکی از عادات را کنار بگذار
 411. با یک جوراب بیرون برو
 412. سبک آرایش کن
 413. همه چیزت را رو نکن
 414. قهر و آشتی نکن
 415. اشک و لبخند با هم است
 416. شب را از روز تشخیص بده
 417. کلامت را مزه اش کن
 418. شعر یاد بگیر
 419. جوک را دست کم نگیر
 420. سحر را ببین
 421. عملی بی فایده انجام بده
 422. ازنیمه راه برگرد
 423. فرض کن این کار را انجام داده ای
 424. این همان کس است
 425. به دیگری فکر نکن
 426. خودت را دوست بدار
 427. به خودت دروغ نگو
 428. ببین ته دلت چه میخواهی
 429. خوراکی که دوست داری را بخور
 430. کسی را امر و نهی نکن
 431. کودکی را خوب بنگر
 432. چشم خودت را در آینه حرکت بده
 433. به جای جواب ابرو بالا نینداز
 434. چند روز عزیزم بگو
 435. خودت را دست کم نگیر
 436. هدیه ی مناسب بخر
 437. یک روز همه اش را شاد باش
 438. شدنی است
 439. نمی شود از نمی شود می آید
 440. نگهداری با خداست
 441. همه چیز سرگرمی است
 442. آنچه تو را راضی می کند کدام است
 443. با کسی در گوشی حرف بزن
 444. معملت را بیاد آر
 445. در رویایت آهنگ بنواز
 446. با کسی لج نکن
 447. به خودت هدیه بده
 448. خودت را تشویق کن
 449. همه را عزیز بدار
 450. از بی ادب فاصله بگیر
 451. نه نگو نه بگو
 452. پولت را برای چیزی دیگر هزینه کن
 453. دقتت را زیاد کن
 454. روزانه چند خبرخوب بده
 455. یک قصه یاد بگیر
 456. یک دفتر سفید داشته باش
 457. ماهی یک کتاب بخر
 458. خودت را شیفته نشان بده
 459. بد کسی را نگو
 460. ظرفی بزرگ داشته باش
 461. هر کسی چندین خوبی دارد
 462. به خودت بستگی دارد
 463. زیادی اهمیت نده
 464. فکر کن امروز فرداست
 465. از اشتباه استقبال کن
 466. گمان کن پسرهستی
 467. از دید یک کودک بنگر
 468. امروز صبحانه نخور
 469. فردا ناهار نخور
 470. پس فردا شام نخور
 471. الکی سوال کن
 472. به ترس نه نگو
 473. نقش آدم پول دار را بازی کن
 474. گاهی لخت مادرزاد شو
 475. حمام آفتاب بگیر
 476. نفس ات را شماره کن
 477. انگشتت را سمت خودت بگیر
 478. یک پیروزی بدست آر
 479. برای خودت یه دشمن بتراش
 480. از نو شروع کن
 481. آنچه بهتر است رخ می دهد
 482. نتیجه از پی می آید
 483. تا ده بشمار
 484. با یک دو سه شروع کن